Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE İLETİŞİM İZİN KAPSAMI

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘6698 sayılı Kanun’) uyarınca kişisel veri kabul edilen verileriniz Türkiye Kültürleri web sitesi yöneticileri tarafından ugun görüldükleri konulara ilişkin; müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, bilgilendirme, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması, ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi, işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması, sizinle olan bağlantının devamının sağlanması, amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebileceğini aynı amaçla Türkiye Kültürleri web sitesi yöneticilerinin benzer konularda birlikte çalıştığı kurumlar ile paylaşılarak, tüm bu şirket / kurumlar ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, veri saklama merkezleri) iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini; 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu ve bu haklarınızı Türkiye Kültürleri web sitesi iletişim kanalı info@turkiyekulturleri.org olan adresinden başvurarak kullanabileceğinize ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğunuzu beyan ederiz.

Türkiye Kültürleri web sitesindeki formlar aracılığıyla göndereceğiniz kişisel bilgileriniz, yöneticilerinin benzer konularda birlikte çalıştığı kurumlar paylaşılarak, tüm bu şirketler ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, veri saklama merkezleri) tarafından ürün ve hizmetlere ilişkin; müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, bilgilendirme, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılması, ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi, işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması, sizinle olan bağlantının devamını sağlanması, amaçlarla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini, görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri vasıtalar aracılığıyla sizinle iletişime geçebilmesi için verileriniz işlenecektir.

Vermiş olduğunuz bu bilgilerin işlenmesi, kullanılması hakkında bilgi alma, düzeltme, değiştirme veya onayı geri alma isteğinizi info@turkiyekulturleri.org adresine kendi hesabınızdan mail atarak talep edebilirsiniz.